Built on Android Game Application Use AndEngine

Step 1: extends BaseGameActivity on AndEngine
PHP:
onLoadEngine
onLoadResources
onLoadScene
onLoadComplete
Step 2: Declaration variable
PHP:
    private static final int CAMERA_WIDTH 720;
    private static final 
int CAMERA_HEIGHT 480;

    private 
Camera mCamera;
    private 
BitmapTextureAtlas mBitmapTextureAtlas;
    private 
TiledTextureRegion mFaceTextureRegion;
Step 3: new variable on method
PHP:
public Engine onLoadEngine() {
        
// TODO Auto-generated method stub
        
this.mCamera = new Camera(00CAMERA_WIDTHCAMERA_HEIGHT);
        return new 
Engine(new EngineOptions(trueScreenOrientation.LANDSCAPE,
                new 
RatioResolutionPolicy(CAMERA_WIDTHCAMERA_HEIGHT),
                
this.mCamera));
    }
Step 4: Load Resources on Method onLoadResources
PHP:
@Override
    
public void onLoadResources() {
        
this.mBitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(6432,
                
TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA);
        
BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.setAssetBasePath("gfx/");
        
this.mFaceTextureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory
                
.createTiledFromAsset(this.mBitmapTextureAtlasthis,
                        
"face_circle_tiled.png"0021);

        
this.mEngine.getTextureManager().loadTexture(this.mBitmapTextureAtlas);
    }
Step 5: Load game on onLoadScene
PHP:
@Override
    
public Scene onLoadScene() {
        
// TODO Auto-generated method stub
        
this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger());

        final 
Scene scene = new Scene();
        
scene.setBackground(new ColorBackground(0.09804f0.6274f0.8784f));

        final 
int centerX = (CAMERA_WIDTH this.mFaceTextureRegion.getWidth()) / 2;
        final 
int centerY = (CAMERA_HEIGHT this.mFaceTextureRegion
                
.getHeight()) / 2;
        final 
Ball ball = new Ball(centerXcenterYthis.mFaceTextureRegion);

        
Log.d("FishingonLoadScene",  "onLoadScene dx = " ball.getX()
                + 
"dy = " ball.getY());

        
scene.attachChild(ball);

        return 
scene;
    }
Insert class Ball:
PHP:
private static class Ball extends AnimatedSprite {
        private final 
PhysicsHandler mPhysicsHandler;

        public 
Ball(final float pX, final float pY,
                final 
TiledTextureRegion pTextureRegion) {
            
super(pXpYpTextureRegion);
            
this.mPhysicsHandler = new PhysicsHandler(this);
            
this.registerUpdateHandler(this.mPhysicsHandler);
            
mPhysicsHandler.setVelocity(DEMO_VELOCITYDEMO_VELOCITY);
        }

        @
Override
        
protected void onManagedUpdate(final float pSecondsElapsed) {
            if (
this.mX 0) {
                
this.mPhysicsHandler.setVelocityX(DEMO_VELOCITY);
            } else if (
this.mX this.getWidth() > CAMERA_WIDTH) {
                
this.mPhysicsHandler.setVelocityX(-DEMO_VELOCITY);
            }

            if (
this.mY 0) {
                
this.mPhysicsHandler.setVelocityY(DEMO_VELOCITY);
            } else if (
this.mY this.getHeight() > CAMERA_HEIGHT) {
                
this.mPhysicsHandler.setVelocityY(-DEMO_VELOCITY);
            }
            
Log.d("FishingonManagedUpdate""onManagedUpdate dx = " this.getX() + "dy = "
                    
this.getY());
            
super.onManagedUpdate(pSecondsElapsed);
        }
    }
Notes library on using project:
PHP:
package studycoding.net.movingball;
import org.anddev.andengine.engine.Engine;import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;import org.anddev.andengine.engine.handler.physics.PhysicsHandler;import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy;import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;import org.anddev.andengine.entity.scene.background.ColorBackground;import org.anddev.andengine.entity.sprite.AnimatedSprite;import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger;import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas;import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory;import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TiledTextureRegion;import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity;
import android.util.Log;

  Step 6: Buil applition: 
Xây Dựng Ứng Dụng Game trên Android Sử dụng AndEngine


Share:

0 Nhận xét

Categories

. . . 1 [English | DVD] Trọn Bộ DVD Effortless English 3 Ajax 1 Andengine 3 Android 41 Android Studio Cài đặt và phím tắt thông dụng 1 API 1 App Android 1 Applicaiton Chat Multi Client 1 ASP.NET 9 Bài tập lập trình C/C++ có lời giải 1 Bài tập thuật toán C/C++ Và Tuyển tập đề thi olympic 2 Bắt đầu Học Lập Trình 4 Blogger 2 C/C++ 16 C# 21 Câu hỏi phỏng vấn Android 1 Cocos2d-JS 3 Cocos2d-x 3 Code game android 3 Công Cụ Lập Trình 13 Công nghệ 3 Cosos2d 1 CSS 1 Cuộc sống 15 Custom Button trong Android 2 Design Patterns 3 DevExpress 1 Đồ Án 1 DOREMON - NOBITA 2 Dự án 1 Ebook Android 1 English 8 Example Custom Android 1 facebook 1 Fedora 2 Freelancer 1 Game Android 4 Game Android AndEngine 1 Giới thiệu về Ajax 1 Hiệu ứng lắc trong android 1 Hướng dẫn cài đặt Mac OS trên VMware 1 Hướng dẫn download tài liệu miễn phí của website tailieu.vn 1 Hướng dẫn lập trình android 11 Hướng dẫn lập trình Windows Phone 3 Hướng đối tượng 2 Internet được khôi phục 1 Internet of Things 1 iOS 33 Java 9 Kiểm thử phần mềm 1 Kinh nghiệm lập trình 17 Kỹ Năng 1 Lập trình Android FPT Software Training 1 Lập Trình Game Đa Nền Tảng 2 Lập trình game mobile 2 Lập trình iOS FPT Software Training 1 Lập trình mạng 2 LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 2 Laptop 1 Libgdx 1 LinQ 3 Linux 6 Load CSDL SQL server ASP.NET 1 Lỗi Eclipse Ctr + Space 1 Mạng Xã Hôi 1 máy thật PC 1 Mbook TIN HỌC A 1 Mbook TIN HỌC B 1 mỗi bài 20 câu 1 NGAN-HANG-DE-THI-TRAC-NGHIEM-ASP.NET 1 Nguyên tắc ngón tay cái trong thiết kế ứng dụng cho điện thoại 1 Nhập môn lập trình C 14 Những câu hỏi phỏng vấn "xương" nhất 1 Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015 1 Object C 1 Phần mềm 3 PHP 2 Phương pháp luyện thi TOEIC 1 Python 2 Review Game 1 SEO 4 Share Acc Fshare 1 Share VIP Miễn phí 1 Sinh viên mới tốt nghiệp – viết gì trong CV 1 Socket Android Client to PC Server C# 2 Socket Chat nhiều Client với server C# 2 Source code 4 Source code game C# 1 Source code game iOS 2 T3H-KHTN 7 Tài Liệu Android 7 Tài Liệu C# 4 Tài liệu hướng dẫn lập trình game với cocos2d-x 1 Tài Liệu iOS 7 Tài Liệu IT 3 Tài Liệu Java 2 Tài liệu Lập trình iOS Tiếng Việt đầy đủ TTTH đại học khoa học tự nhiên 1 Tài Liệu PHP 1 TÀI LIỆU THIẾT KẾ SỐ 1 Tài Liệu Windows Phone 1 Tạo Group Mail Google 1 Tạo hiệu ứng trong lập trình iOS 1 Tạo tên CoCaCoLa 1 Thắc mắc C/C++ 3 THẬP PHÂN sang NHỊ PHÂN không sử dụng MẢNG 1 Thiết kế giao diện Android - App Calculation Android Studio 1 Thiết kế giao diện phần mềm 1 Thuật ngữ cơ bản trong lập trình game AndEngine 1 Thuật toán 5 Thuật toán điều phối FCFS 1 Tiếng Anh 2 Tin Tức 1 Toàn bộ tài liệu ĐTVT 5 năm học 1 Tổng hợp những nơi người lái xe hay bị mắc lỗi tại TPHCM 1 Tutorials Android 2 Tuyến cáp quang AAG đã sửa xong 1 Unity 1 Vim 1 Visual Studyo 2013 1 WEB 1 Website nén JS và CSS tốt nhất 1 Websites Developer 2 Windows 10 Technical Preview 1 Windows Phone 5 WPF 1 XAMARIN 1 Xóa project appcompat_v 1