Một Số Lệnh Console Sử Dụng Trong Cocos2d-JS

Giới thiệu

-     Cocos2d-console là “command line tool” cho cocos2d-x và cocos2d-js. Bao gồm một vài lệnh cho lập trình viên để “create, compile, run” những project    “-x” hoặc “-js”.
-     Cocos2d-console chạy trên nền Python cho cả ba nền tảng Windows, Mac và Linux.
-     Yêu cầu để chạy cocos-console :
·      Python 2.7 (hiện giờ chỉ hỗ trợ cho Python 2.7)
·      Đối với iOS và Mac
o  Xcode
·      Đối với Android
o  Android NDK
o  Android SDK
o  Apache Ant
·      Đối với Win32
o  Visual Studio
-     Đối với Linux
o  Chạy lệnh build/install-deps-linux.sh trong cocos2d-x hoặc cocos2d-js.
-        Cú pháp
cocos [command] [arguments
-     Một số lệnh sẵn có
·      new
·      compile
·      deloy
·      run
·      jscompile
·      luacompile
-     Lưu ý
·      Các lệnh phụ thuộc được gọi trước.
·      Nếu lệnh A phụ thuộc lệnh B. Khi sử dụng lệnh A, những tham số mà bạn đã sử dụng đượ truyền qua lệnh B.

Ví dụ : lệnh run phụ thuộc lệnh deloy, và lệnh deloy phụ thuộc lệnh compile
            Thứ tự của các lệnh như sau : compile  -> deloy -> run
Nếu bạn sử dụng lệnh run như sau :
cocos run -p android --ndk-mode release (-p là thuộc tính của run,  --ndk-mode là thuộc tính của compile)
-     Cách thêm một lệnh vào cocos-console
Bước 1 : sửa nội dung file bin/cocos2d.ini, và thêm tên lớp của plugin mới ở đây. Ví dụ :plugin_custom.CCPluginCustom

Bước 2 : tạo file có tên plugin_custom.py trong thư mục  plugins. Và thêm nội dung vào file này. Ví dụ :


Bước 3 : chạy lệnh cocos –h (lệnh help) để xem kết quả
Bước 4 : chạy lệnh cocos cutom –p android để thực thi lệnh vừa thêm vào

Lệnh cocos compile

-     Dùng để build một project.
-    Cú pháp :

-     Tham số
·      Tham số thường dùng
Tham số
Giá trị
Ví dụ
Mô tả
Bắt buộc phải có
-h, --help


Hiện thông tin trợ giúp và thoát câu lệnh
Không
-s, --src
Đường dẫn project
./projects/GameCC2d
Chỉ ra đường dẫn của project
Không
-p, --platform
Platform khi compile
android
Chỉ ra platform nào bạn muốn compile
-m, --mode
Chế độ compile
release
Chọn chế độ compile giữa debug và release, mặc định là debug
Không
-j, --jobs
Số công việc thực hiện cùng lúc
3
Sử dụng n công việc chung một lúc, tham số này chỉ dùng cho android và linux
Không
-o,--output directory
Đường dẫn output
./release/android
Chỉ ra đường dẫn output cho project
Không
Bảng 0‑2 Tham số thông thường cho lệnh compile·      Tham số cho Android
Tham số
Giá trị
Ví dụ
Mô tả
Bắt buộc phải có
--ap
Thư mục tại đường dẫnANDROID
_SDK_
ROOT/platforms
android-21
Chỉ ra API-Level của Android SDK. Nếu không chỉ rõ thì console sẽ tự chọn
Không
--ndk-mode
Chế độ compile của ndk
.release
Chỉ ra chế độ compile của ndk là một trong ba giá trị{debug, release,  none}. Nếu là none thì sẽ không compile. Giá trị mặc định giống với giá trị của tham số -m
Không
Bảng 0‑3 Tham số lệnh compile cho Android
·      Tham số cho iOS/Mac
Tham số
Giá trị
Ví dụ
Mô tả
Bắt buộc phải có
-t, --target
Target Name trong Xcode
MyGame
Chỉ ra tên target khi compile
Không
Bảng 0‑4 Tham số lệnh compile cho iOS/Mac
·      Tham số cho iOS
Tham số
Giá trị
Ví dụ
Mô tả
Bắt buộc phải có
--sign-identity
code sign identity
iPhone Distribution:xxxxxxxx
Chỉ ra sign identity cho iOS
Không
Bảng 0‑5 Tham số lệnh compile cho iOS-      Ví dụ
·      cocos compile -h.  Hiện thị thông tin giúp đỡ
·      cocos compile -s ./project/MyGame -p android --ndk-mode release. build MyGame cho Android với ndk-build là release
·      cocos compile -s /project/MyGame -p ios -m release --sign identity "iPhone Distribution:xxxxxxxx". build MyGame cho iOS với chế độ release, sử dụng code sign identity là "iPhone Distribution:xxxxxxxx" 

Lệnh Deploy project Cocos2d


-      Dùng để deploy một project đến một target
-      Cú pháp

-       
-      Lệnh phụ thuộc
·      compile
-      Tham số
Tham số
Giá trị
Ví dụ
Mô tả
Bắt buộc phải có
-h, --help


Hiện thông tin trợ giúp và thoát câu lệnh
Không
-s, --src
Đường dẫn project
./projects/GameCC2d
Chỉ ra đường dẫn của project
Không
-p, --platform
Platform khi compile
android
Chỉ ra platform nào bạn muốn compile
-m, --mode
Chế độ compile
release
Chọn chế độ compile giữa debug và release, mặc định là debug
Không
Bảng 0‑6 Tham số lệnh deploy
-      Lưu ý
·      Hiện nay lệnh này chỉ hỗ trợ Android. Lệnh deploy sẽ cài đặt lại project lên thiết bị Android hoặc máy ảo
-     Ví dụ
·      cocos deploy -h. hiển thị thông tin giúp đỡ

·      cocos deploy -s ./projects/MyGame -p andoird -m release. deploy MyGame trên thiết bị Android hoặc máy ảo

Lệnh new project Cocos2d-x

-      Dùng để tạo mới project -x hoặc -js
-     


Cú pháp
-      Tham số
Tham số
Giá trị
Ví dụ
Mô tả
Bắt buộc phải có
-h, --help


Hiện thông tin trợ giúp và thoát câu lệnh
Không
-p, --package
cú pháp *.*.*
com.company.packagename
Đặt tên package cho project. Giá trị mặc định giống với tên template
Không
-l, --language
{cpp, lua, js}
cpp
Chỉ ra ngôn ngữ dùng cho project
-d, --directory
môt đường dẫn
./projects/
Chỉ ra đường dẫn nơi chứa project sau khi tạo ra, mặc định là đường dẫn hiện tại
Không
-t,--template
tên template
default
Đặt tên template mà bạn muốn tạo, giá trị mặc định là default
Không
-e, --engine path
một đường dẫn
/User/cocos2d-x
Chỉ ra đường dẫn chứa cocos2d-x/cocos2d-js egine
Không
--mac-bundleid
chuỗi mac bundleid
com.company.macbundleid
Chỉ ra bundle id cho mac project.
Không
--ios-bundleid
chuỗi mac bundleid
com.company.iosbundleid
Chỉ ra bundle id cho ios project.
Không
Bảng 0‑7 Tham số lệnh new
-      Ví dụ
·      cocos new -h. hiển thị thông tin giúp đỡ
·      cocos new -l cpp -p com.cocos2dx.mygame -d ./projects MyGame. các thuộc tính của câu lệnh này là
o  Tên package là com.cocos2dx.mygame
o  Tên thư mục chứa project là /projects
o  Tên project là MyGame

Lệnh run project Cocos2d-x

-      Dùng để compile và deploy project, sau đó chạy project
-     


Cú pháp
-      Lệnh phụ thuộc
·      deploy
-      Tham số
Tham số
Giá trị
Ví dụ
Mô tả
Bắt buộc phải có
-h, --help


Hiện thông tin trợ giúp và thoát câu lệnh
Không
-s, --src
Đường dẫn project
./projects/GameCC2d
Chỉ ra đường dẫn của project
Không
-p, --platform
Platform khi compile
android
Chỉ ra platform nào bạn muốn compile
-m, --mode
Chế độ compile
release
Chọn chế độ compile giữa debug và release, mặc định là debug
Không
Bảng 0‑8 Tham số lệnh run
-      Lưu ý
·      Hiện nay lệnh này không hỗ trợ iOS với tham số -m, mode là release
-     Ví dụ
·      cocos run -h. hiển thị thông tin giúp đỡ
·      cocos run -s ./projects/MyGame -p andoird -m release. build MyGame với chế độ release và chạy trên thiết bị Android hoặc máy ảo

Kết luận

Cocos2d là Engine phát triển game hỗ trợ không những trên Mobile mà còn trên web HTML5. Nên làm quen với Cocos2d phiên bảng 3.7 giúp các lập trình viên có thể tạo 1 game dạng đa nền tảng không những trên Mobile mà còn có thể tạo project game HTM5 để chạy trên nền web một cách dễ dàng.
Link tham khảo: http://cocos2d-x.org/products

Share:

0 Nhận xét

Categories

. . . 1 [English | DVD] Trọn Bộ DVD Effortless English 3 Ajax 1 Andengine 3 Android 41 Android Studio Cài đặt và phím tắt thông dụng 1 API 1 App Android 1 Applicaiton Chat Multi Client 1 ASP.NET 9 Bài tập lập trình C/C++ có lời giải 1 Bài tập thuật toán C/C++ Và Tuyển tập đề thi olympic 2 Bắt đầu Học Lập Trình 4 Blogger 2 C/C++ 16 C# 21 Câu hỏi phỏng vấn Android 1 Cocos2d-JS 3 Cocos2d-x 3 Code game android 3 Công Cụ Lập Trình 13 Công nghệ 3 Cosos2d 1 CSS 1 Cuộc sống 15 Custom Button trong Android 2 Design Patterns 3 DevExpress 1 Đồ Án 1 DOREMON - NOBITA 2 Dự án 1 Ebook Android 1 English 8 Example Custom Android 1 facebook 1 Fedora 2 Freelancer 1 Game Android 4 Game Android AndEngine 1 Giới thiệu về Ajax 1 Hiệu ứng lắc trong android 1 Hướng dẫn cài đặt Mac OS trên VMware 1 Hướng dẫn download tài liệu miễn phí của website tailieu.vn 1 Hướng dẫn lập trình android 11 Hướng dẫn lập trình Windows Phone 3 Hướng đối tượng 2 Internet được khôi phục 1 Internet of Things 1 iOS 33 Java 9 Kiểm thử phần mềm 1 Kinh nghiệm lập trình 17 Kỹ Năng 1 Lập trình Android FPT Software Training 1 Lập Trình Game Đa Nền Tảng 2 Lập trình game mobile 2 Lập trình iOS FPT Software Training 1 Lập trình mạng 2 LẬP TRÌNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 2 Laptop 1 Libgdx 1 LinQ 3 Linux 6 Load CSDL SQL server ASP.NET 1 Lỗi Eclipse Ctr + Space 1 Mạng Xã Hôi 1 máy thật PC 1 Mbook TIN HỌC A 1 Mbook TIN HỌC B 1 mỗi bài 20 câu 1 NGAN-HANG-DE-THI-TRAC-NGHIEM-ASP.NET 1 Nguyên tắc ngón tay cái trong thiết kế ứng dụng cho điện thoại 1 Nhập môn lập trình C 14 Những câu hỏi phỏng vấn "xương" nhất 1 Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015 1 Object C 1 Phần mềm 3 PHP 2 Phương pháp luyện thi TOEIC 1 Python 2 Review Game 1 SEO 4 Share Acc Fshare 1 Share VIP Miễn phí 1 Sinh viên mới tốt nghiệp – viết gì trong CV 1 Socket Android Client to PC Server C# 2 Socket Chat nhiều Client với server C# 2 Source code 4 Source code game C# 1 Source code game iOS 2 T3H-KHTN 7 Tài Liệu Android 7 Tài Liệu C# 4 Tài liệu hướng dẫn lập trình game với cocos2d-x 1 Tài Liệu iOS 7 Tài Liệu IT 3 Tài Liệu Java 2 Tài liệu Lập trình iOS Tiếng Việt đầy đủ TTTH đại học khoa học tự nhiên 1 Tài Liệu PHP 1 TÀI LIỆU THIẾT KẾ SỐ 1 Tài Liệu Windows Phone 1 Tạo Group Mail Google 1 Tạo hiệu ứng trong lập trình iOS 1 Tạo tên CoCaCoLa 1 Thắc mắc C/C++ 3 THẬP PHÂN sang NHỊ PHÂN không sử dụng MẢNG 1 Thiết kế giao diện Android - App Calculation Android Studio 1 Thiết kế giao diện phần mềm 1 Thuật ngữ cơ bản trong lập trình game AndEngine 1 Thuật toán 5 Thuật toán điều phối FCFS 1 Tiếng Anh 2 Tin Tức 1 Toàn bộ tài liệu ĐTVT 5 năm học 1 Tổng hợp những nơi người lái xe hay bị mắc lỗi tại TPHCM 1 Tutorials Android 2 Tuyến cáp quang AAG đã sửa xong 1 Unity 1 Vim 1 Visual Studyo 2013 1 WEB 1 Website nén JS và CSS tốt nhất 1 Websites Developer 2 Windows 10 Technical Preview 1 Windows Phone 5 WPF 1 XAMARIN 1 Xóa project appcompat_v 1